Välkommen till Warmcel Dalarna. Vi erbjuder lösullsisolering med cellulosafiber. Effektivt och miljövänligt!

g16Var isolera?

 • Vindar

Inga vindar är för trånga för vår Torbjörn. Vi blåser på alla vindar som det går att komma in på . Man bör dock se till att det finns takfotsventilation om det är möjligt. Om det inte är möjligt att sätta en sådan kan vi spruta så att ventilation finns, men bästa resultat nås med en fast ventilation. Vi kan även stå till tjänst med montering av ventilation till fast pris.

På vindar och vid nyproduktion så lägger vi 400 mm med en densitet av 24kg/m3.

 • Snedtak

I nyproduktion bör man alltid se till att det finns en luftspalt mellan yttertak och isoleringen. Vid tilläggsisolering av äldre byggnader kan man spruta utan luftspalt. Det finns inga belägg för att man inte kan vara utan luftspalt men för att vara på den säkra sidan bör man göra en sådan, dessutom vill Statens provningsanstalt att det finns en sådan. Vi blåser in 40 kg/m3.

 • Ytterväggar

Alla ytterväggar blåses med 40 kg/m3 . Vid nyproduktion eller vid tilläggsisolering invändigt kan man göra på två sätt. Om man vill se hur vi blåser kan man spänna upp en väv som vi sedan skär en liten öppning i där vi kan stoppa ner slangen. Annars kan man sätta upp alla ytskick (gipsskivor, panel mm) så kommer vi och sprutar. Vid skivmaterial fräser vi ur ett hål med ”lock” som vi kan blåsa genom, sedan kan man skruva tillbaka locket. Man skall då i dessa fall markera var elledningar och andra stråk går. Det är också viktigt att man tänker sig för när man drar sina ledningar i väggarna så att vi har en möjlighet att komma fram med slangen. Dvs att man inte drar ledningar i mitten av regeln utan lägger den i bakkant av denna.

Vid tilläggsisolering bakom befintlig panel eller annat fasadskikt måste man öppna i knutar så att vi kan injektera från sidan. Vi kan även isolera bakom befintlig panel som är under 45 mm. Då borrar vi hål i varje fack så att vi kan injektera dessa. Priset är vid injektering kr/kvm.

 • Golvbjälklag

Det enklaste för oss är ju om bjälklaget är öppet men för att få bästa resultat är om man lägger golvmaterialt färdigt utom mot väggarna där man lämnar de sista skivan/brädorna så att vi kommer ner med slangen. Öppningen bör minst vara 30 cm. Bjälklag blåser vi med 40 kg/m3. Vi kan även blåsa underifrån om kryputrymmet är tillräckligt stort.

 • Kalla golv

De absolut gladaste kunder vi har är när vi tilläggsisolerar befintliga kalla golv. Vi borrar då upp 40 mm hål utifrån så att vi kan komma in i varje fack och blåsa. Efter blåsningen pluggar vi dessa hål med träpluggar så att hålen nästan ej syns efter ingreppet. För dessa arbeten debiterar vi efter m2.

 • Behörighet

WARMCEL installeras av auktiserade installatörer.

Varför isolera?

 • Värme

WARMCEL är en isolering som fyller ut varje skrymsle och vrå vid installation av både golv, väggar och tak samt har mycket hög isoleringsförmåga mot både kyla och värme. Dessutom en isolering helt utan skarvar.

 • Miljö

WARMCEL är en mycket miljövänlig isolering. Avger inga farliga gaser eller ångor och luktar ej.

 • Fukt

WARMCEL är ett material som har överlägsna egenskaper kontra mineralull vid tilläggsisolering och fuktiga miljöer. Detta på grund av cellulosans förmåga att absorbera och avge fukt, varken möglar eller förmultnas.

 • Brand

WARMCEL innehåller ofarliga salter som effektivt skyddar mot brand. Smälter inte, till skillnad mot andra isoleringsmaterial, utan kolar endast på ytan.

 • Ljud

WARMCEL har mycket goda ljudegenskaper och fungerar därför utmärkt som isolering i mellanväggar och golvbjälklag.

 • Utförande

WARMCEL installeras av duktiga och kompitenta installatörer. Efter utfört arbete så görs en dubbelkoll tillsammans med berörd arbetsledare eller kund. Arbete går man igen på plats innan påbörjad start,om så önskas.

 

Hus

Vi utför Warmcel isolering på både stora byggnader (slottet Rosersberg i Sthlm) till små friggebodar. Vi  utför isolering på gamla fastigheter och nybyggnationer, och  jobbar sommar som vinter. Warmcel Isolerprodukter ger en totallösning för effektiv isolering i bostäder, kommersiella och offentliga byggnader.

Golv

Golv kan utföras på olika vis men även här så försöker vi göra det så kundvänlig som möjligt så att man kan få tillgång att se vad vi gör. Man sprutar då golvet endera helt öppet med en anpassad densitet eller så anväder vi oss av en ”tung” träskiva eller liknade som vi sedan drar med oss för att slutligen få ett ”packat” isolerat och färdigsprutat golv, klart för att slutgiltigt lägga golvet. Man kan även lägga skivor eller färdigt golv till en vis bit för att sedan skjuta in slang i varje fack och färdigspruta . Vi utför även tilläggsisolering av kalla golv där man  kan borra sig in med en 40mm borr, gå in med ett långt rör för att sedan fylla fack för fack.  Borrhålet lagas med en utfräst plugg för återställandet. Man kan även ta ned trossbotten underifrån om så är möjligt,ersätta den gamla trossbotten om så behövs och på sammavis underifrån fylla fack för fack.

Snedtak ute/inne

Sprutning av snedtak kan utföras på lite olika vis; man kan spika taket klart på utsidan sånär som sista 50 cm som man spar för att där släppa ned slangen i varje fack och fylla. Man tar fack för fack och återställer sedan med dom sista råspontbrädorna. Fördel: man kan göra allt klart på insidan och påverkas inte av vårat arbete på utsida. Man kan spruta från insidan, samma förfarande som utsida man spar ca 50 cm från insida tak/nock, kan färdigställa med skivor/panel till den höjden och som sedan sprutas.Man kan på insidan snedtak häfta upp en diffisionsöppen väv alt.plast som man tar ett litet håll på, fyller bakom väv/plast till till rätt mängd/densitet uppnåtts. Lagas med anpassad klisterlapp. Fördel: man kan se igenom, som kund kan man känna att man får mer koll på utförandet.Vi rekommenderar väv/plast för kundens åtkomlighet och trygghet .

Vind

En av de lättaste arbetena vanligtvis samt det bästa stället för att spara pengar och energi är tilläggsisoleringar av vindar.Vi kontrollerar hur vindarna ser ut samt informerara om det åtgärder som ev måste åtgärdas först.Vi tittar på ventileringen av vind kanske måste takfotsventilerings-skivor monteras i takfot, vi tittar om landgångar skall byggas vi tittar om sarger runt inner takluckor skall byggas. Alla dessa åtgärder och utförande kan vi även åta oss att göra.

Vägg, inne/ute

Warmcel sprutas från utsida eller från insida av fastighet, helt enligt vad som passar kund eller byggfirma rent praktiskt.

Även här så försöker vi göra det så åskådligt som möjligt för kund/byggare, även vi har då möjlighet att följa både rör och eldragningar. Vi använder oss av en diffisions öppen väv eller plast som stiftas på reglarna, sedan så skärs ett hål i resp.fack för att fyllas till rätt densitet erhålles. Hålet lagas med anpassad klisterlapp. Samma metod kan på likvärdigt sätt användas på utsida fastighet, men med lite olika materialval

Isolering i ditt distrikt

Läs mer om de tjänster vi tillhandahåller i ditt distrikt: